Arkitekturguiden

Här i arkitekturguiden i vår karta hittar du information om flera intressanta byggnader i Köping.

Vilka byggnader finns med?

Flertalet byggnader som ligger i de centrala delarna av Köping och är uppförda före 1930 finns beskrivna. Äldre byggnader i tätortens övriga delar har tagits med om de är väl bevarade. Av de byggnader som uppförts efter 1930 har sådana valts ut som är typiska representanter för sin tids byggnadsstil eller har andra utmärkande kvaliteter. En byggnad kan också finnas med för att det finns något speciellt lokalt intresse knutet till den.

Källor

Fakta kommer i huvudsak från samhällsbyggnadsnämndens arkiv och Köpings museum. Under 1970-talet gjordes en kulturhistorisk byggnadsinventering i Köping. Den låg till grund för rapporten Kulturhistoriskt intressanta byggnader i Köpings tätort, som godkändes av kommunfullmäktige 1987-06-22. Det finns också en del annan litteratur som behandlar byggnader i Köping. Här kan särskilt nämnas Oskar Björnängers stadshistoriska verk.

Nyare fotografier har tagits av samhällsbyggnadsförvaltningen och flygbilderna av Bergslagsbild AB i Karlskoga. Gamla bilder är hämtade från bildarkivet på Köpings museum.

Synpunkter

Om du har synpunkter på urvalet av byggnader, hittat någon felaktig uppgift eller har ytterligare fakta att tillföra får du gärna kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping.

Reviderad

Arkitekturguiden reviderades senast 2014. Den gamla industribyggnaden i kvarteret Hake samt det faluröda bostadshuset från 1920 på Virgatan, Magne 7, är båda rivna.